Lunes, Nobyembre 8, 2010

Katapusang Hibik ng Pilipinas sa Inang Espanya

KATAPUSANG HIBIK NG PILIPINAS
SA INANG ESPANYA
ni Andres Bonifacio
12 pantig bawat taludtod

Sumikat na Ina sa sinisilangan
Ang araw ng poot ng Katagalugan,
Tatlong daang taong aming iningatan
Sa dagat ng dusa ng karalitaan.

Walang isinuway kaming iyong anak
Sa bagyong masasal ng dalita't hirap,
Iisa ang puso nitong Pilipinas
At ikaw ay di na Ina naming lahat.

Sa kapuwa ina'y wala kang kaparis
Ang layaw ng anak dalita't pasakit;
Pag nagpatirapang sa iyo'y humibik
Lunas na gamot mo ay kasakit-sakit.

Gapusing mahigpit ang mga Tagalog,
Hinain sa sikad, kulata at suntok,
Makinahi't 'biting parang isang hayop
Ito baga, Ina, ang iyong pag-irog?

Ipabilanggo mo't sa dagat itapon,
Barilin, lasunin nang kami'y malipol,
Sa aming Tagalog ito baga'y hatol,
Inang mahabagin, sa lahat ng kampon?

Aming tinitiis hanggang sa mamatay,
Bangkay nang mistula ayaw pang tigilan,
Kaya kung ihulog sa mga libingan
Linsad na ang buto't  lamuray ang laman.

Wala nang namana itong Pilipinas
Na layaw sa Ina kundi nga ang hirap;
Tiis ay pasulong, patente'y nagkalat
Rekargo't impwesto'y nagsala-salabat.

Sari-saring silo sa ami'y inisip
Kasabay ang utos tutuparing pilit;
May sa alumbrado bayad kami'y tikis
Kahit isang ilaw ay walang masilip.

Ang lupa at bahay na tinatahanan,
Bukid at tubigang kalawak-lawakan
At gayundin naman mga halamanan
Sa paring Kastila ay binubuwisan.

Bukod pa rito'y marami pang iba,
Huwag nang saysayin, O, Inang Espanya!
Sunod kaming lahat hanggang may hininga
Tagalog di'y siyang minamasama pa.

Ikaw nga, O, Inang pabaya't sukaban,
Kami'y di na iyo saanman humanggan,
Ihanda mo, Ina, ang paglilibingan
Sa mawawakawak na maraming bangkay.

Sa sangmaliwanag ngayon ay sasabog
Ang barila't kanyong katulad ay kulog;
Ang sigwang masasal ng dugong aagos
Ng kanilang bala na nagpapamook.

Di na kailangan sa Espanya'ng awa
Ng mga Tagalog, O! Inang Kuhila;
Paraiso namin ang kami'y mapuksa
At langit mo naman kung kami'y madusta.

Paalam na, Ina, itong Pilipinas,
Paalam na, Ina, itong nasa hirap;
Paalam, paalam, Inang walang habag,
Paalam na ngayon, katapusang tawag.

2 komento:

Taiga ayon kay ...

Ano po ibig sabihin ng hikbi ng pilipinas

Taiga ayon kay ...

Ano po ibig sabihin ng hikbi ng pilipinas